Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

Authorized Economic Operator (AEO) Yetkilendirilmiş Yükümlü,
gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve
izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına
sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara
gümrük işlemlerinde bir takım kolaylık ve imtiyazlar sağlayan uluslar
arası bir statüdür.
A ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belge’leri (OKSB) 01.01.2017
tarihi itibari ile iptal edilecektir.Mevcut belgeler, 01.01.2017 tarihine
kadar uzatılabilecek ancak yeni OKSB başvuruları değerlendirmeye
alınmayacaktır. C sınıfı OKSB belgelerinde bir değişiklik
bulunmamaktadır. YYS’de sanayici olma kriteri getirildiğinden C sınıfı
OKSB’lerin yürürlüğü devam edecektir.
NEDEN ALINMALI ?
1. A ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belge’lerini (OKSB) ikame
edebilmek için sadece YYS belgesi alımı.
2. YYS’ye (Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü) ilave olarak;
İthalat Yerinde Gümrükleme izni.
İhracat Yerinde Gümrükleme izni.
Onaylanmış ihracatçı yetkisi.
İzinli Gönderi.
İzinli Alıcı .
YYS İKİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMELİ ?
• Başvuru Formu
• Soru Formu
• Adli sicil belgeleri/beyan formları
• Borcu yoktur belgeleri
• Vergi borcu olmadığını gösterir yazı
• SGK prim borcu olmadığını gösterir yazı
• Mali durumunu gösteren YMM Raporu
• ISO 9001 ve ISO 27001 Sertifikaları
• En az 3 yıl faaliyette olan gerçek ve tüzel kişiler
• Son 1 yıl içerisinde gümrük idaresinde en az yüz adet beyan
kapsamında işlem yapılması.
• Belirlenen limitler dahilinde gümrük kanununda belirlenen cezaların
oluşmaması.(GK.234,235,236,237,238 vb.)
YYS İÇİN GEREKLİ BELGELER ?
Başvuru için gerekli bu sertifikayı da iki şekilde
değerlendirmek gerekir. Yalnızca YYS alınacaksa;
merkez biriminin İthalat,İhracat ve Muhasebe birimi
için asgari kriterlerin sağlanması koşulu ile düşük
maliyetlerle alınabilir.
İthalat ya da İhracat Yerinde Gümrükleme izni alınacaksa, bu
faaliyetlerin yapılacağı alanları da kapsayacak sertifika alınmalı.
İSO 27001 SERTİFİKASI ?
GLOBAL Kalite Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri
İrem İşler
0-312-236 46 80 0-532 746 30 69 irem@globalkalite.com
ARTI PROJE DANIŞMANLIK
Müfit Dalbudak - 0216 349 44 20 www.artipd.com
TAVSİYE EDİLEN SERTİFİKA SAĞLAYICILAR
Eksik beyan,
Kısmı Teminat Uygulaması,
YEŞİL HAT
Beyannamenin belge kontrolüne tabi tutulması halinde kontrollerin öncelikli yapılması,
Beyanname kapsamı eşyanın muayene tabi tutulması halinde muayenenin öncelikli yapılması,
Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme kolaylığı,
Sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı tanınması,
• Eşya türüne göre sınırlama olmaksızın tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden yararlanabilme,
(SUPALAN)
• Gümrük Yönetmeliğiyle belirlenmiş eşyanın ithalinde 6 ay öncesine kadar alınmış tahlil raporu ibraz
edebilme,
• Gümrük Yönetmeliğiyle belirlenmiş eşyayı,tahlil sonuçları alınmadan teslim alabilme,
• Konşimentosu ibraz edilemeyen petrol ve türevlerini konşimento ibrazından önce teslim alabilme,
• Ayniyat tespitine ilişkin Bakanlıkça yapılacak farklı düzenlemelerden faydalanabilme.
• DİİB, indirimli teminat uygulaması.
YYS’NIN SAĞLADIĞI STANDART FAYDALAR?
YYS’NİN ÖNEMLİ FAYDA ALANI YEŞİL HAT UYGULAMSIDIR.
Yeşil Hat:Belge yada fiziki kontrolün yapılmadığı hattır.
Mavi Hat için , gümrük idaresine başvuru yapılırken,Yeşil Hat’ta
gümrük idaresine fiziki olarak başvuru yapmadan direkt olarak Bilge
Sistemi üzerinden hat sorgusu yapılabilmekte ve işlemler
tamamlanabilmektedir.
Yeşil Hat kapsamında işlem gören beyanname ve ekleri gümrük
idaresine teslim edilmeden,sonradan kontrollerde hazır
bulundurulmak üzere firmalarda muhafaza edilecektir.
Yeşil Hat kapsamında işlem gören beyannamelerin işlem süresi
minimuma inecektir.
YEŞİL HAT ?
Onaylanmış İhracatçı yetkisi (ATR,EUR1- EUR-MED)
Götürü Teminat Uygulaması
İthalat yerinde gümrükleme izni
İhracat yerinde gümrükle izni
İzinli alıcı
İzinli gönderici
YYS SAHİBİ FİRMALARIN TALEP ETMELERİ
VE EK KOŞULLARI SAĞLAMALARI HALİNDE
FAYDALANABİLECEKLERİ KONULAR ?
1-Güvenilirlik Koşulu
Bu koşulun sağlanabilmesi için başvuru sahibi tarafından ciddi veya mükerrer olarak gümrük mevzuatı ihlali yapılmamış
olması gerekir. Ayrıca, yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin %10’undan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret
işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının, kamu güvenliğini tehdit edici ciddi suç veya ciddi boyutta mali suçtan dolayı
ceza veya mahkûmiyet kararının bulunmaması gerekir.
2- Ticari Kayıtların Güvenilir ve İzlenebilir Olması Koşulu
Bu koşulun sağlanabilmesi için başvuru sahibinin ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarının gümrük kontrollerinin doğru ve
etkin bir şekilde yapılabilmesine elverişli ve eşya hareketlerini gösterecek şekilde izlenebilir olması gerekir. Ayrıca, ticari
faaliyetlerine ilişkin belgelerinin düzgün bir şekilde arşivlenmesi ve korunması ile başvuru sahibinin bilgisayar sistemini
yetkisiz girişlerden korumaya ve verilerini güvenceye almaya yönelik uygun bilişim teknolojisi güvenlik önlemlerine sahip
olması gerekir.
3-Mali Yeterlilik Koşulu
Bu koşulun sağlanabilmesi için başvuru sahibinin, taahhütlerini karşılamaya yeterli bir mali durumda bulunması ve hakkında
iflas işlemleri başlatılmamış olması gerekir.
4-Emniyet ve Güvenlik Koşulu
• Binalarının, sevkiyat sahalarının ve kargo bölümlerinin izinsiz giriş ve sızmaları önleyecek
nitelikte olması.
• Eşyaya ve taşıma araçlarına izinsiz müdahaleleri önleyecek tedbirleri almış olması,
• Kendi otokontrolünü sağlıyor olması,
• Birlikte çalıştığı kişi ve kuruluşların nasıl iş yaptıklarını kontrol ediyor olması,
• Hassas pozisyonlardaki çalışanları hakkında periyodik olarak güvenlik araştırması yapıyor
olması.
YYS İÇİN ARANAN DİĞER KOŞULLAR ?
Başvuru sahibinin öncelikle yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası (YYS) olması.
• Başvuru sahibinin üretici olması. Kapasite Raporu olması.
• Başvuru sahibinin aşağıda yer alan üç şarttan herhangi birini sağlaması;
1. Başvuru sahibinin asgari yirmi milyon ABD doları tutarında ihracat ve ithalat yapması.
2. Başvuru sahibinin asgari beş milyon ABD doları tutarında ihracat yapması.
3. Başvuru sahibinin asgari yirmi milyon ABD doları tutarında ithalat yapması.
• Başvuru sahibinin 500.000 Avro Teminat vermesi.
• İzin kapsamında kullanılacak tesislerin gerekli nitelikleri taşıması. (Tır bekleme parkı, kamera sistemi, fiziki
yeterliliğe sahip güvenli tesis.)
NOT: Şimdilik yalnızca Kara yolu ile gelen ithal konusu eşya bu alana alınabilmektedir.
İTHALAT YERİNDE GÜMRÜKLEME
BVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR ?
• Başvuru sahibinin öncelikle yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası (YYS) olması.
• Başvurudan önceki yıl 5 Milyon Dolarlık fiili ihracat yapması.
• İzin kapsamında kullanılacak tesislerin gerekli nitelikleri taşıması. (Tır bekleme parkı, kamera sistemi, fiziki
yeterliliğe sahip venli tesis.)
İHRACAT YERİNDE GÜMRÜKLEME
BVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR ?
• Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü almaya hak kazanmış olan,
• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslar arası taşımacı yetki belgesine sahip olan,
• Başvuru yılından bir önceki takvim yılı içerisinde en az 500 transit beyannamesi (TIR Karnesi dâhil) kapsamında eşya
transit eden,
• Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme iznine sahip olan.
İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ BVURU İÇİN
GEREKLİ ŞARTLAR (TAŞIMACILAR)